top of page

Actieplan Kamsalamander en Vinpootsalamander

Opdrachtgever:

Provincie Limburg

Locatie:

Provincie Limburg

De Kamsalamander is een zeldzame salamandersoort die op basis van Nationale en Europese wetgeving streng beschermd is. De Vinpootsalamander komt in Nederland van nature alleen in Noord-Brabant en Limburg voor. Beide soorten zijn opgenomen als prioritaire soort in het natuurbeleid van de provincie Limburg. In opdracht van de provincie Limburg heeft OmniVerde een Actie- en Maatregelenplan opgesteld voor de Kamsalamander in Midden en Zuid Limburg en de Vinpootsalamander in het Wormdal en het Mergelland. In een gebiedsanalyse zijn de actuele leefgebieden op basis van hun samenhang en de kwaliteit van land- en waterbiotoop beoordeeld. Hiervoor is een Habiat Suitability Index gebruikt. Daarna is gekeken op welke voortplantingswateren een vergoeding wordt verkregen voor beheer en onderhoud en in welke toestand deze zich bevinden. Op basis van de resultaten is een praktisch en uitvoerbaar maatregelenplan opgesteld om de bestaande leefgebieden daar waar nodig te optimaliseren/verbeteren en met elkaar te verbinden.

bottom of page